logo


 

Iriscorp Transport OÜ omab alates 2016. aastast PEFC rühmasertifikaati nr TT-PEFC-FM008 ja PEFC tarneahela sertifikaati nr TT-PEFC-COC101.

 

Iriscorp Transport OÜ:

- esindab rühma liiget kõigis PEFC-ga seotud toimingutes;

- kohustub läbi viima PEFC sisekontrolli;

- kohustub rühma liiget eelnevalt informeerima kontrollkäikudest liikme metsamaale

 

Iriscorp Transport OÜ PEFC rühmaga liitumiseks peab metsaomanik esitama sooviavalduse.

 

Iriscorp Transport OÜ rühma kuulub 2017. aasta seisuga kaks liiget.

Olemasoleva metsaressursi planeeritavatest raietöödest moodustavad 51% hooldusraided ning 49% uuendusraided, lageraiete osakaal on 47%. 12% metsaressursist on kaitsemets.

 

Metsakasutuse üldisteks eesmärkideks on:

- tõsta metsade tootlikkust ja suurendada majandamise tulusust

- säilitada metsade tervisliku seisund

- tagada kaitsealade säilimine

 

Operatiivsed eesmärgid:

- väheväärtusliku puidu väärtustamine ja turundusvõimaluste laiendamine

- kinnistute soetamisel I ja II boniteedi metsade soetamine

- töötajate, sh alltöövõtjate oskuste ning pädevuse arendamine läbi koolituse

- tagada töötjatele ja alltöövõtjatele ohutu ning tervist mittekahjustav töökeskkond

 

   

Iriscorp Transport OÃ

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media